Bạn đang sử dụng Facebook in-app Browser? Để tăng trải nghiệm người dùng hãy sử dụng trình duyệt Chrome/Safari bằng cách click vào [...] và chọn mở Trình duyệt ngoài
OK, Tôi hiểu